Raamatupidamise Toimkond

Toimkond on sõltumatu komisjon, mille töökorra kinnitab Vabariigi Valitsus valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul. Toimkonda teenindab Rahandusministeerium, kelle esindajatel on õigus osaleda toimkonna koosolekutel hääleõiguseta.

Vabariigi Valitsus moodustab Raamatupidamise Toimkonna, mille ülesandeks on:

  • suunata finantsarvestus- ja -aruandlusalast tegevust ning esitada vastavad ettepanekud ja soovitused Rahandusministeeriumile;
  • töötada välja Eesti finantsaruandluse standardi põhinõudeid täpsustav toimkonna juhendi eelnõu ja esitada see valdkonna eest vastutavale ministrile määrusega kehtestamiseks;
  • tutvustada toimkonna juhendeid ning anda nende kohta selgitusi ja tõlgendusi.

Rahandusministeerium, Vabariigi Valitsus ega muud valitsusasutused või osapooled ei tohi sekkuda toimkonna töösse.

Oluline teavitus!

!  1. jaanuaril 2021. a jõustunud RTJ 8 "Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad" kohaldatakse 2020. aasta 1. jaanuaril või hiljem algavatele aruandeperioodidele. 

! Raamatupidamise Toimkond on avaldanud täiendava kommentaari tõlgendusele RTT 1 „Plokiahela tehnoloogial põhinevate instrumentide kajastamine“, mille leiate SIIT (PDF)

Toimkonna juhendid töötatakse välja lähtudes rahvusvahelistelt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetest. Iga juhendi eelnõu peab Raamatupidamise seaduse alusel olema avatud avalikkusele kommenteerimiseks ja muudatus ettepanekute tegemiseks vähemalt kuus nädalat (RPS § 34 lg 1 p 1). Juhendi eelnõud on leitavad toimkonna vastavalt leheküljelt.

 

Vabariigi Valitsuse korraldusega kinnitati Raamatupidamise Toimkonna uued liikmed, kelle volitused kehtivad kolm aastat (kuni 18.12.2022).

Sander Kallasmaa (esimees)
Audiitorkogu

Ago Vilu (aseesimees)
vandeaudiitor
Ene Rammo
Kaubandus-Tööstuskoda
Egle Vainula
Eesti Raamatupidajate Kogu
KONTAKTID

Raamatupidamise Toimkond
Suur-Ameerika 1, Tallinn 10122
easb@fin.ee
www.rahandusministeerium.ee/easb

KASULIKUD VIITED
Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardite Nõukogu (International Accounting Standards Board; IASB)
Rahvusvaheline Raamatupidajate Kogu (International Federation of Accountants; IFAC)
Finantsaruannete Standardite Nõukogu (Financial Accounting Standards Board; FASB)
Euroopa Finantsaruandluse Nõuanderühm (European Financial Reporting Advisory Group; EFRAG)
Euroopa Liidu teataja
Audiitortegevuse portaal

Helene Trušina
Finantsinspektsioon
Juta Maar
arvestusala ekspert
Toomas Haldma
professor
 

 

 

Viimati uuendatud: 13. jaanuar 2021