Sa oled siin

Audiitortegevus

Audiitortegevuse arendamine ja õigusliku keskkonna kujundamine on oluline finantspoliitika valdkond, millega rahandusministeeriumis tegeleb ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakond.

Raamatupidamise ja audiitortegevuse valdkonnas on oluline koostöö Audiitorkogu ja Raamatupidamise Toimkonnaga, samuti Eesti Siseaudiitorite Ühingu ja Eesti Raamatupidajate Koguga, ettevõtluse valdkonnas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ning Justiitsministeeriumiga.

Ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna ülesandeks on arvestusala (sh raamatupidamine ja audiitortegevus) seadusandluse kujundamine, järelevalve teostamine Audiitorkoguüle ning audiitortegevuse registri ja kodulehe pidamine.

Audiitortegevuse suuna kontaktisik on ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna nõunik Marika Taal (marika.taal@fin.ee; +372 611 3765)

Raamatupidamise suuna kontaktisik on ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna nõunik Mirjam Suurekivi (mirjam.suurekivi@fin.ee; +372 611 3627)

Rahandusministeeriumi sihiks on, et avalikkusele suunatud arvestusalane info on õigeaegne, objektiivne ja ammendav, et võimaldada asjakohaste otsustuste tegemist. Raamatupidajate, sise- ja välisaudiitorite kutsetegevuse erinevad aspektid peavad haakuma, et moodustuks terviklik keskkond arvestusalase informatsiooni tootmiseks ja kasutamiseks.

8. märtsil 2010 aastal jõustunud audiitortegevuse seadus reguleerib vande- ja siseaudiitori institutsioone ning selle peamine eesmärk on kohustusliku auditi nõuete ühtlustamine. 

 

Siseauditeerimine


Siseauditeerimine on sõltumatu, objektiivne, kindlust ja nõu andev tegevus, mis on kavandatud lisama väärtust organisatsiooni tegevusele ja seda täiustama.

See aitab kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele, kasutades süsteemset ja korrakohast lähenemist, hindamaks ja täiustamaks riskide juhtimise, kontrolli- ja valitsemisprotsesside mõjusust.

Audiitortegevuse valdkonnas on siseauditeerimise arendamisel eesmärgiks saavutada ja hoida avalikus sektoris ja avaliku huvi üksustes siseaudiitorite kutsetegevuse kõrget kvaliteeti. Selleks on välja töötatud ja ellu rakendatud kutsekvalifikatsiooni ja kvaliteedi järelevalve süsteem, mis peab vastama avalikule huvile.

 • Nimetatud süsteemi regulatsioon põhineb Rahvusvahelise Siseaudiitorite Instituudi soovitustel, nõuetel ja printsiipidel ning rahvusvahelistel kutsetegevuse raampõhimõtetel (International Professional Practices Framework, lühendina IPPF);
 • Kutsekvalifikatsiooni süsteem hõlmab:
  • kutsestandardeid;
  • kutseeksamite süsteemi;
  • siseauditi üksuse kvaliteedi enesehindamist ja välishindamist, Rahandusministeeriumi poolset järelevalvetegevust ja Siseaudiitorite kutsekomisjoni nõuandvat tegevust;
 • Kutsekvalifikatsiooni süsteemi raamistik on kehtestatud seaduse tasemel - 27. jaanuaril 2010. aastal vastuvõetud audiitortegevuse seadusega, mis sätestab muu hulgas siseaudiitoritele esitatavad nõuded, siseaudiitorite tegevuse õigusliku aluse, siseaudiitorite õiguse kutsetegevusele ja siseaudiitorite kutsetegevuse kvaliteedi järelevalve teostamise alused. Audiitoritegevuse seadus hõlmab siseaudiitori tegevust avaliku sektori üksuses ja ühingus ning erasektori üksuses, mis liigitub avaliku huvi üksuseks.

Siseaudiitori kutsetegevusega (sh kutseeksamitega) seotud informatsioon ja juhendmaterjalid leiab audiitortegevuse kodulehelt.

Avaliku sektori siseaudit


Valitsussektoris on siseaudiitori kutsetegevust korraldatud alates 2001. aastast ja vastavat õigusraamistikku on vajadusest tulenevalt pidevalt kaasajastatud. Siseaudiitori kutsetegevuse korraldamist reguleeriv õigusraamistik kohalikes omavalitsusüksustes kehtestub alates 2013. aastast.

Euroopa Liidu toetusi ja välisabi taotlevate, saavate, kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevuse auditeerimine ning Euroopa Pettustevastase Ameti (European Anti-Fraud Office) ametliku koostööpartneri ülesannete täitmine on teised siseauditeerimisega seotud tegevusvaldkonnad valitsussektoris.

Vabariigi valitsuse seadus sätestab Rahandusministeeriumi ülesanded valitsuse siseaudiitori kutsetegevuse korraldamise koordineerimisel, millised on ministeeriumi siseselt jaotatud järgmiselt:

 • Siseaudiitori kutsetegevuse valdkonna poliitika kujundamine ja õigusloome ning sealhulgas siseaudiitorite kutsetegevuse korraldamise koordineerimine on ettevõtluse ja arvestus-poliitika osakonna ülesanne. Küsimuste korral kirjutada aadressil marika.taal@fin.ee.
 • Siseaudiitori kutsetegevuse või selle korraldamise hindamise, sealhulgas siseaudiitori kutsetegevuse standardite kohase kvaliteedi välishindamise läbiviimine on finantskontrolli osakonna ülesanne. Küsimuste korral kirjutada aadressil - kaur.siruli@fin.ee.

Siseaudiitorite kutsekomisjon

Siseaudiitorite kutsekomisjon on nõuandva õigusega komisjon siseaudiitori kutsetegevuse ja järelevalvega seotud küsimuste lahendamiseks ning kaasa aidata siseaudiitorite kutsetegevuse arengule ja kutsetegevuse kvaliteedi parandamisele. Komisjoni kuuluvad:
 • Komisjoni esimees on Helen Anijalg (Roofit Solar Energy)
 • Elsa Leiten (Ravimiameti inspektsiooniosakonna juhataja)
 • Margit Krieger (Maaeluministeeriumi siseauditi üksuse juht)
 • Tarmo Olgo (Siseministeeriumi siseauditi üksuse juht, ESAÜ juhatuse liige)
 • Karin Rätsep (Bigbanki siseauditi juht)
Komisjoni kontaktaadress on sakk@fin.ee. Komisjoni teenindab Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakond.

Välishindamine

Välishindamise eesmärk on sõltumatu hinnangu andmine erinevate valitsussektori asutuste siseauditi funktsiooni enesehindamisele ning sellega seoses ka nimetatud funktsiooni vastavusele siseauditeerimise definitsioonile, eetikakoodeksile ning siseauditeerimise kutsetegevuse standarditele ja tegevusjuhistele (vt rahandusministri määrus "Siseaudiitori kutsetegevuse standardite kehtestamine").

Hindamisaruanded

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
10.12.2015
240.06 KB Lae alla
06.07.2015
282.34 KB Lae alla
12.08.2014
140.45 KB Lae alla
21.12.2012
160 KB Lae alla
21.06.2012
125.21 KB Lae alla
24.01.2012
229.99 KB Lae alla
02.06.2011
150.23 KB Lae alla
02.06.2011
238.24 KB Lae alla
02.06.2011
133.61 KB Lae alla
02.06.2011
133.53 KB Lae alla
02.06.2011
337.34 KB Lae alla
02.06.2011
432.61 KB Lae alla
02.06.2011
137.96 KB Lae alla

 

Viimati uuendatud: 20. aprill 2020