You are here

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

6.6.4 Sihtfondide moodustamine ja edasised tehingud sihtfondidega

Uuendatud 01.02.2021


Sihtfondide moodustamist, nt ajutist raha eraldamist Sihtasutusele KredEx või Maaelu Edendamise Sihtasutusele edasilaenamiseks või garantiide andmiseks, kusjuures riik säilitab õiguse saada fondi vahendid peale nende sihipärast kasutamist järelejäänud väärtuses tagasi, planeeritakse väljamineva finantseerimistehinguta liigiga, mis viitab finantseerimisallikale (nt riigieelarve kindlaksmääratud vahenditest liigiga 20, Euroopa Liidu välistoetustest liigiga 40) koos täiendava objektikoodiga SE000037 (eriolukorra vahendid SE000040) eelarve kontol 1537.

Täiendavalt planeeritakse iga-aastaselt fondide kasutamisel tekkivaid tulusid ja kulusid (fondihalduriga koostöös, need tulud ja kulud ei kuulu fondihaldurile, vaid riigile) liigiga 10 koos täiendava objektikoodiga SE000037 (eriolukorra vahendid SE000040) eelarve kontol 655 netosummas.

Fondidelt tekkivad tulud ja kulud võivad olla nt intressitulud, lepingutasud, laenukahjumid ebatõenäoliselt laekuvaks arvatud laenunõuetelt, garantiieraldised vms. Sihtfondidest raha tagasilaekumist planeeritakse sissetuleva finantseerimistehinguna liigiga 10 koos täiendava objektikoodiga SE000037 (eriolukorra vahendid SE000040) eelarve kontol 1537.