Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

6.4 Kulude planeerimine
 

Eelarve kulud on eelarveperioodi tekkepõhised kulud, mis on vajalikud selleks eelarveperioodiks seatud eesmärkide täitmiseks ja vajalike tegevuste tegemiseks.

Tegevuspõhises eelarves planeeritakse kulud teenuste kaupa ja esitatakse riigieelarves programmide ja tulemusvaldkondade lõikes.

 

Käibemaksukulu (eelarve kontod 601000, 601002, 601005) planeeritakse programmide üleselt ja esitatakse riigieelarves valitsemisala kohta kokku (riigieelarve koondosas esitatakse käibemaksukulu majandamiskulude, investeeringute ja finantseerimistehingute lõikes).

Käibemaksukulu planeeritakse liigil 10, välja arvatud tuludest sõltuvate vahendite puhul. Tuludest sõltuvate vahendite korral (liigid 40, 43, 44, 45) planeeritakse käibemaksukulu põhikulutusega samal liigil.