Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

9.5.8. Kokkuvõte teisendustest, mis on vajalikud lõpliku eelarve ja raamatupidamisandmete viimisel SAP BO-st KAISi

 

9.5.8.1. Toetuste tulu (kontoklass 35) teisendused

SAPi konto Eelarve konto KAISis
35000000-35001000 358, ei viida KAISi, kui eelarve liik on 40,41 ja tulu on riigisisese tehingupartneri koodiga

35002000-35003000,

v.a konto 35002006 ja 35002007

359, vähendatakse eelarve liigi 41 puhul riigisisese kulu võrra kontogrupis 45, mis jäetakse samuti KAISist välja
35002006 ja 35002007 3591
35004000-35006000 358, ei viida KAISi, kui eelarve liik on 40,41 ja tulu on riigisisese tehingupartneri koodiga
35007000 359, vähendatakse eelarve liigi 41 puhul riigisisese kulu võrra kontogrupis 45, mis jäetakse samuti KAISist välja
35020000-35021000 358, ei viida KAISi, kui eelarve liik on 40, 41 ja tulu on riigisisese tehingupartneri koodiga
35022000-35023000 359, vähendatakse eelarve liigi 41 puhul riigisisese kulu võrra kontogrupis 45, mis jäetakse samuti KAISist välja
35024000-35026000 358, ei viida KAISi, kui eelarve liik on 40,41 ja tulu on riigisisese tehingupartneri koodiga
35027000 359, vähendatakse eelarve liigi 41 puhul riigisisese kulu võrra kontogrupis 45, mis jäetakse samuti KAISist välja
35210000-35290000 358, ei viida KAISi, kui eelarve liik on 40,41 ja tulu on riigisisese tehingupartneri koodiga

 

9.5.8.2. Toetuste kulu (kontoklass 45) ja muud hasartmängumaksust tehtud kulude teisendused

SAPi konto Eelarve konto KAISis
45000000-45999999 450, 452, ei viida KAISi, kui eelarve liik on 41 või 32 ja finantskande tehingupartneri kood on riigisisene või kui kulu on valitsemisala sisene
45000000-45999999;                                                                       
50000000-55999999
450, 452, eelarve liik 43 teisendatakse liigiks 56, kui eelarve objekt on SE000016 kuni SE000021, sama liigi teisendus tehakse ka siis, kui kulu on kajastatud kontol algusega 50 või 55, jättes konto samaks, muutes eelarve liiki
45200000-45200100 Ei viida KAISi, kuna see on VV eelarve osa täitmine
45210000-45280000 Ei viida KAISi, kui objekti kood on SE000008, kuna see on VV eelarve osa täitmine.

 

9.5.8.3. Maksutulu ja edasiantud maksude kulu (kontoklass 30, kontod 60120000 – 60126099, 60150000-60156099 teisendused

 
SAPi konto Eelarve konto KAISis
30000000-30999999 ei viida KAISi SAP BO aruandest, vaid EMTA kassapõhise aruande alusel
60120000-60126099 ei viida KAISi SAP BO aruandest, ei ole kassapõhised kanded
60150000-60156099 ei viida KAISi SAP BO aruandest, vaid EMTA kassapõhise aruande alusel

Kõik kanded kontodel 30000000 kuni 30500099 ja kontodel 60120000 kuni 60126099 ja kontodel 60151000 kuni 60156099 jäetakse KAISis tegelikku stsenaariumisse viimata, kuna need on vaja asendada kassapõhiste kannetega, mis ei tule aruandest RP004.
Kassapõhise maksutulu ja selle edasiandmise kulu annab asutustele teada RTK Maksu- ja Tolliameti kassapõhise aruande alusel. Asutus viib summad KAISi lähtudes RTK poolt antud andmetest vähemalt poolaasta seisuga ja aasta lõpu seisuga.

 

9.5.8.4. Muude maksulaadsete tulude ebatõenäoliselt laekuvaks arvamisest tekkinud kulu teisendused (kontod 60157000-60159999)

SAPi konto Eelarve konto KAISis
60127000 320*
60128000-60128029 3825
60128030-60128059 3882
60129000-60129199 3888
60129500-60129599 3823

 

9.5.8.5. Muude tulude ebatõenäoliselt laekuvaks arvamisest tekkinud kulu teisendused (konto 60503000)

SAPi konto Eelarve konto KAISis
60503000, eelarve liik 44 60503000, eelarve liik 44

 

9.5.8.6. Eraldiste moodustamise kulude teisendused

SAPi konto Eelarve konto KAISis
50090000-50099999 Ei viida KAISi
65080000-65080099 Ei viida KAISi
20604000, RV kood 06 Viiakse KAISi kontole 500

 

9.5.8.7. Investeeringute kontode teisendused

SAPi konto Nimetus Eelarve konto KAISis
55291003 Kinnisvarainvesteeringud 1540
55291005 Maa soetus 1550
55291010-55291019 Hoonete ja rajatiste soetus 1551
55291031 Kaitseotstarbelise põhivara soetus 1553
55291040 Masinate ja seadmete soetus 1554
55291045 Transpordivahendite soetus 1554
55291050 Info- ja kommunikatsioonivahendite soetus 1555
55291060 Muu amortiseeruva materiaalse põhivara soetus 1556
55291070 Mitteamortiseeruva põhivara soetus 1557
55291077, 55291079 Materiaalse põhivara soetus tsentraliseeritud korras 1559
55291080 Lõpetamata ehitustööde soetus 1559
55291081 Tarkvara soetus 1560
55291082 Õiguste ja litsentside soetus (v.a tarkvara litsentsid) 1562
55291086, 55291089 Immateriaalse põhivara soetus tsentraliseeritud korras 1566
55291090 Lõpetamata immateriaalse põhivara arendustööde soetus 1569

 

9.5.8.8. Mitterahalised tulud, kulud, investeeringud, finantseerimistehingud

KAISi ei viida eelarve liigiga 60 kandeid, välja arvatud juhul, kui raamatupidamiskonto algab 61-ga (amortisatsioon) või 381-ga (põhivara jääkväärtuse mahakandmine müügi korral).
 
 

9.5.8.9. Tehingupartneri koodi kasutamine KAISis

KAISis ei kasutata tehingupartneri koodi, välja arvatud kontodel, mis algavad 35-ga või 45-ga. Tehingupartneri kood kontodelt algusega 35 või 45 viiakse KAISi ainult siis, kui see on riigisisene (algab O-ga ja neljas nr on null). Valitsemisala ei kasuta KAISis oma tehingupartneri koodi. Valitsemisala sisesed tehingud kontodel 35 ja 45 peavad olema elimineeritud või eemaldatud lähtudes punktis 8.1 ja 8.2. kirjeldatud reeglitest.

9.5.8.10. Finantseerimistehingute viimine KAISi

KAISi viiakse finantseerimistehingute eelarve täitmine järgmistelt kontodelt:
1) kontod algusega 101, kui finantskande rahavoo kood on Z01 või Z02;
2) kontod algusega 1032, kui finantskande rahavoo kood on Z01 või Z02;
3) kontod algusega 150, kui finantskande rahavoo kood on Z01 või Z02;
4) kontod algusega 151, kui finantskande rahavoo kood on Z01 või Z02;
5) kontod algusega 1532, kui finantskande rahavoo kood on Z01 või Z02;
6) kontod algusega 1537, kui finantskande rahavoo kood on Z01 või Z02;
7) kontod algusega 208, kui finantskande rahavoo kood on Z01 või Z05 või Z06;
8) kontod algusega 258, kui finantskande rahavoo kood on Z01 või Z05 või Z06.

9.5.8.11. Lõpliku eelarve andmed KAISi RIB stsenaariumis

KAISi viiakse ja tehakse asutustele SAS EG kaudu RIB stsenaariumis kasutatavaks SAP BO aruannete EA009 ja RP004 järgi järgmised andmed:
1) kui eelarve tüüp on Z005 (RIB), siis tuua sisse kõik eelarve read kontodega K ja I olenemata eelarve liigist;
2) tuua sisse kõik eelarve liigid 40-45 muude eelarve tüüpidega, kui eelarve konto on K või I välja arvatud eelarve liik 42, kui eelarve tüüp on Z006 (eelarve ületoomine), kuna liigiga 42 on eelarve üle toodud stsenaariumiga EELARVE_ULE;
3) juhul kui eelarve liik on 43 ja objekti kood on SE000016-SE000021, asendada eelarve liik 43 liigiga 56;
4) eelarve täitmine liikidega 41 ja 32 teha kättesaadavaks RIB stsenaariumis, teisendades kulukontod eelarve kontole K ja investeeringu kontod eelarve kontole I;
5) tegeliku käibemaksukulu võrra kontol 601000 liikidega 40-45 vähendada vastava liigi eelarvet tunnusel K ja tõsta see ümber käibemaksukulu eelarveks kontol 601000;
6) tegeliku käibemaksukulu võrra kontol 601002 liikidega 40-45 vähendada vastava liigi eelarvet tunnusel I ja tõsta ümber käibemaksukulu eelarveks kontol 601002.