You are here

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

6.6.1 Finantskohustuste võtmine, andmine ja tagasimaksmine

Uuendatud 01.02.2021

Laenukohustuste võtmist ja nende tagasimaksmist planeeritakse maksete tegemise hetkel. Laenude võtmine planeeritakse positiivse summana eelarve kontol 208 (liik 10) ja laenude tagasimaksed negatiivse summana samal eelarve kontol ja liigil. Eelarveaastal planeeritavad laenude võtmine ja laenude tagasimaksed kajastatakse riigieelarves netosummas.

Näide – laenu võtmine ja tagasimaksmine
Asutus võtab 2022 laenu summas 100 miljonit eurot, mis makstakse tagasi võrdsetes osades järgmise 10 aasta jooksul. Laen kannab intressi 5% aastas.
Finantseerimistehingute eelarves planeeritakse 2022 raha laenuvõtmisest 100 miljonit eurot (eelarve konto 208 liik 10 ) ning järgnevatel aastatel tagasimakseid igal aastal 10 miljonit eurot (liik 10, eelarve konto 208). Kulude eelarves planeeritakse tekkepõhiselt arvestatud intressikulu, sõltumata sellest, millal intresse tasutakse.

Laenude andmist (nt KIK, Kredex, PERH) planeeritakse negatiivse summana eelarve kontol 1032 liigiga 10 ja antud laenude tagasimaksed positiivse summana eelarve kontol 1032 liigiga 10.

Kapitalirendi võtmine planeeritakse positiivse summana eelarve kontol 208 (liik 33/20*) ja tagasimaksed negatiivse summana samal eelarve kontol ja liigil. Eelarvesse planeeritakse tagasimaksed sarnaselt laenude tagasimaksete perioodidega, vt eelnevat laenude võtmise näidet. Kapitalirendi intressikulud planeeritakse eelarve kontol 650 (liik 33/20). Kapitalirendiga seotud käibemaksukulu planeeritakse eelarve kontol 601005 (liik 10) analoogselt teiste käibemaksukuludega positiivse summana.

Näide – auto soetamine kapitalirendilepinguga
Asutus plaanib sõlmida 2022.a juunikuus kapitalirendi lepingu uue sõiduauto ostmiseks. Auto maksab 20 000 eurot, millest 5 000 eurot tasutakse sissemaksena kohe ning ülejäänud 15 000 eurot koos intressidega 5 aasta jooksul. Iga-aastane põhiosa tagasimakse 3000 eurot ja intressikulu 200 eurot aastas. Käibemaks põhivara soetuselt 4 000 eurot tasutakse terves summas. Auto võetakse arvele juulikuus, amortisatsioonisumma on 333,33 eurot kuus. (NB! Kogu näite summad on näitlikustamise eesmärgil lihtsustatud)

• 2022.a eelarves planeeritakse:

Kulud:

  • intressikulud: liik 33/20, eelarve konto 650, summa 100 eurot (juuli - dets)
  • amortisatsioonikulud: liik 60, eelarve konto 61, summa 2000 eurot (juuli – dets)

Investeeringud:

  • põhivara soetus: liik 20, eelarve konto 15, summa 20 000 eurot

Finantseerimistehingud:

  • kapitalirendi võtmine: liik 33/20, eelarve konto 208, summa 15 000 eurot
  • kapitalirendi tagasimakse: liik 33/20, eelarve konto 208, summa (-)3000 eurot
  • Käibemaksukulu: liik 10, eelarve konto 601005, summa 4000 eurot

 

• 2023-2025.a eelarvestrateegias planeeritakse iga aasta kohta:

Kulud:

  • intressikulud liik 33/20, eelarve konto 650, summa 2000 eurot;
  • iga-aastane amortisatsioonikulu liik 60, eelarve konto 61, summa 4 000 eurot.

Finantseerimistehingud:

  • kapitalirendikohustuse tagasimaksed liik 33/20, eelarve konto 208, summa (-) 3000 eurot

 

 

 

*2021. a on kavas eelarveklassifikaatori muutmisega asendada liik 33 liigiga 20