Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

6.6 Finantseerimistehingute planeerimine

Uuendatud 01.02.2021


Finantseerimistehingute eelarves planeeritakse eelarveaastal kavandatav finantskohustuste võtmine (nt laenude ja kapitalirendikohustuste võtmine ning võlakirjade emiteerimine) ja varem võetud finantskohustuste tasumine, laenude andmine (nt KIK, Kredex) ja antud laenude tagasimaksed, aga ka finantsinvesteeringute (nt aktsiad ja osalused) ost ja müük.

Kapitalirendiks määramisel lähtutakse Raamatupidamise Toimkonna juhendist nr 9 “Rendiarvestus (PDF)” ja üldeeskirjast.

 

Uuendatud 12.04.2021

Eelarve kontol 101 planeeritakse riigi likviidsete varade muutus eelarveaasta lõpu seisuga.


Finantseerimistehingutes eristatakse osalusi avaliku sektori ja sidusüksustes, st riigi osalus ühingus 20% või suurem (eelarve konto 150), neist osalustest, kus osalus on alla 20% (eelarve konto 151).